Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Bình chọn:
4.2 trên 499 phiếu
Lý thuyết về nghiệm của đa thức một biến

Nếu tại x = a đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a là một nghiệm của đa thức P(x).

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2. x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x3 – 4x hay không? Vì sao ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2. Trong các số cho sau, với mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức?

Xem lời giải

Bài 54 trang 48 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 tập 2. Kiểm tra xem:

Xem lời giải

Bài 55 trang 48 sgk toán 7 - tập 2

Tìm nghiệm của đa thức

Xem lời giải

Bài 56 trang 48 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2. Đố: Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1".

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải