CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bình chọn:
3.9 trên 966 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 51 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 51 SGK Toán 7 Tập 1. Hãy viết công thức tính

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1. Hình 9 là một biểu đồ ...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1. Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng minh rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 55 SGK Toán 7 Tập 1. Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Bài 5 trang 55 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 5 trang 55 SGK Toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác