Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

Bình chọn:
4.2 trên 302 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 45 SGK Toán 7 Tập 2. Cho hai đa thức

Xem chi tiết
Bài 44 trang 45 sgk toán 7 - tập 2 Bài 44 trang 45 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 44 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức:

Xem chi tiết
Bài 45 trang 45 sgk toán 7 - tập 2 Bài 45 trang 45 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 45 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Cho đa thức

Xem chi tiết
Bài 46 trang 45 sgk toán 7 - tập 2 Bài 46 trang 45 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 46 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Viết đa thức dưới dạng:

Xem chi tiết
Bài 47 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 Bài 47 trang 45 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 47 trang 45 SGK Toán 7 tập 2. Cho các đa thức:

Xem chi tiết
Bài 48 trang 46 sgk toán 7 - tập 2 Bài 48 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 48 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Chọn đa thức mà em cho là kết quả đúng:

Xem chi tiết
Bài 49 trang 46 sgk toán 7 - tập 2 Bài 49 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 49 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Hãy tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Xem chi tiết
Bài 50 trang 46 sgk toán 7 - tập 2 Bài 50 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 50 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Thu gọn các đa thức

Xem chi tiết
Bài 51 trang 46 sgk toán 7 - tập 2 Bài 51 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 51 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức:

Xem chi tiết
Bài 52 trang 46 sgk toán 7 - tập 2 Bài 52 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 52 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của đa thức

Xem chi tiết
Bài 53 trang 46 sgk toán 7 - tập 2 Bài 53 trang 46 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 53 trang 46 SGK Toán 7 tập 2. Cho các đa thức:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8  - Chương 4 – Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 4 – Đại số 7

Xem chi tiết