Bài 6. Cộng, trừ đa thức

Bình chọn:
4.3 trên 521 phiếu
Lý thuyết về cộng, trừ đa thức

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 39 SGK Toán 7 Tập 2

Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 40 SGK Toán 7 Tập 2. Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.

Xem lời giải

Bài 29 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Tính: a) (x + y) + (x - y);

Xem lời giải

Bài 30 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 30 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Tính tổng của đa thức

Xem lời giải

Bài 31 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 31 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức:

Xem lời giải

Bài 32 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 32 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

Xem lời giải

Bài 33 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Tính tổng của hai đa thức:

Xem lời giải

Bài 34 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 34 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Tính tổng của các đa thức:

Xem lời giải

Bài 35 trang 40 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 35 trang 40 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đa thức:

Xem lời giải

Bài 36 trang 41 sgk toán 7 - tập 2

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

Xem lời giải

Bài 37 trang 41 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 37 trang 41 SGK Toán 7 tập 2. Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử

Xem lời giải

Bài 38 trang 41 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 38 trang 41 SGK Toán 7 tập 2. Cho các đa thức:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải