Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc

Bình chọn:
4 trên 251 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 68 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 68 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 68 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào cách gấp hình, hãy so sánh các khoảng cách từ điểm M đến hai cạnh Ox, Oy.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 69 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 69 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 69 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 29, hãy viết giả thiết và kết luận của định lí 1.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 69 SGK Toán 7 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 69 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 69 SGK Toán 7 Tập 2. Dựa vào hình 30, hãy viết giả thiết và kết luận của định lí 2.

Xem chi tiết
Bài 31 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 31 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 31 trang 70 SGK Toán 7 tập 2. Hình vẽ bên cho biết cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề :

Xem chi tiết
Bài 32 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 32 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 32 trang 70 SGK Toán 7 tập 2. Cho tam giác ABC

Xem chi tiết
Bài 33 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 33 trang 70 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 33 trang 70 SGK Toán 7 tập 2. Cho hai đường thẳng xx’, yy’cắt nhau tại O

Xem chi tiết
Bài 34 trang 71 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 34 trang 71 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 34 trang 71 SGK Toán 7 tập 2. Cho góc xOy khác góc bẹt

Xem chi tiết
Bài 35 trang 71 sgk toán lớp 7- tập 2 Bài 35 trang 71 sgk toán lớp 7- tập 2

Giải bài 35 trang 71 SGK Toán 7 tập 2. Có mảnh sắt phẳng hình dạng một góc

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 3 – Hình học 7

Xem chi tiết