Bài 12. Số thực

Bình chọn:
4 trên 410 phiếu
Lí thuyết về số thực

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 trang 43 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 trang 43 SGK Toán 7 Tập 1. Cách viết x ∈ R cho ta biết điều gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 trang 43 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 trang 43 SGK Toán 7 Tập 1. So sánh các số thực:...

Xem lời giải

Bài 87 trang 44 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 87 trang 44 SGK Toán 7 tập 1. Điền các dấu thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải

Bài 88 trang 44 sgk toán 7 - tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 89 trang 45 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 89 trang 45 SGK Toán 7 tập 1. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?

Xem lời giải

Bài 90 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Thực hiện các phép tính :

Xem lời giải

Bài 91 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Điền chữ số thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải

Bài 92 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 92 trang 45 SGK Toán 7 tập 1. Sắp xếp các số thực:

Xem lời giải

Bài 93 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 94 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 94 trang 45 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tìm các tập hợp:

Xem lời giải

Bài 95 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 95 trang 45 SGK Toán 7 tập 1. Tính giá trị biểu thức:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải