Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bình chọn:
4 trên 567 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Toán 7 Tập 1. Tính:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1. Tính...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1. Tính và so sánh:...

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1. Điền số thích hợp vào ô vuông...

Xem chi tiết
Bài 27 trang 19 sgk toán 7 tập 1 Bài 27 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Tính

Xem chi tiết
Bài 28 trang 19 sgk toán 7 tập 1 Bài 28 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Tính và rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm.

Xem chi tiết
Bài 29 trang 19 sgk toán 7 tập 1 Bài 29 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy tìm các cách viết khác

Xem chi tiết
Bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 Bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x, biết

Xem chi tiết
Bài 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 Bài 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Viết các số (0,25)^8 và (0,125)^4 dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5.

Xem chi tiết
Bài 32 trang 19 sgk toán 7 tập 1 Bài 32 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 32 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

Xem chi tiết
Bài 33 trang 20 SGK Toán 7 tập 1 Bài 33 trang 20 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 33 trang 20 SGK Toán 7 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5- Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


Gửi bài