Bài 2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Bình chọn:
4.2 trên 312 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 Tập 2. Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 5 trang 11 SGK Toán 7 tập 2. Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp

Xem lời giải

Bài 6 trang 11 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 11 SGK Toán 7 tập 2. Kết quả điều tra về con của 30 gia đình thuộc một thôn

Xem lời giải

Bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 11 SGK Toán 7 tập 2. Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng

Xem lời giải

Bài 8 trang 12 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 8 trang 12 SGK Toán 7 tập 2. Một xạ thủ thi bắn súng.

Xem lời giải

Bài 9 trang 12 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 9 trang 12 SGK Toán 7 tập 2. Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – Bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải