Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bình chọn:
4.2 trên 727 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 93 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 93 SGK Toán 7 Tập 1. a) Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a//b

Xem lời giải

Bài 31 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 31 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Tập vẽ phác hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Xem lời giải

Bài 32 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 32 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

Xem lời giải

Bài 33 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 33 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trốn (...) trong phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Dựa vào hình vẽ tính góc, so sánh 2 dóc A và B, Tính góc B2.

Xem lời giải

Bài 35 trang 94 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 35 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC, qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC.

Xem lời giải

Bài 36 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 36 trang 94 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau:

Xem lời giải

Bài 37 trang 95 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 37 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Xem lời giải

Bài 38 trang 95 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 38 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 39 trang 95 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 39 trang 95 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Hình 26 cho biết d1// d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150 Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5,6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5,6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm


Hỏi bài