Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 424 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9 tại x = 1 và tại x = 3.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2. Giá trị của biểu thức x^2y tại x=-4 và y=3 là...

Xem lời giải

Bài 6 trang 28 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 6 trang 28 SGK Toán 7 tập 2. Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông mang tên nhà toán học nổi tiếng nào ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 7 trang 29 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị các biểu thức sau

Xem lời giải

Bài 8 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 8 trang 29 SGK Toán 7 tập 2. Ước tính số gạch cần mua ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 29 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 9 trang 29 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1,2 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải



Hỏi bài