Bài 5. Hàm số

Bình chọn:
4.3 trên 427 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 63 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 63 SGK Toán 7 Tập 1. Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 63 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 63 SGK Toán 7 Tập 1. Tính và lập bảng các giá trị của t khi v=5;10;25;50.

Xem lời giải

Bài 24 trang 63 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 63 SGK Toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 25 trang 64 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 64 SGK Toán 7 tập 1. Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 26 trang 64 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 64 SGK Toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 5x - 1

Xem lời giải

Bài 27 trang 64 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 64 SGK Toán 7 tập 1. Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:

Xem lời giải

Bài 28 trang 64 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 64 SGK Toán 7 tập 1. Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 29 trang 64 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 64 SGK Toán 7 tập 1. Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)...

Xem lời giải

Bài 30 trang 64 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 64 SGK Toán 7 tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Xem lời giải

Bài 31 trang 65 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 65 SGK Toán 7 tập 1. Cho hàm số y= 2/3x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải