Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bình chọn:
4.2 trên 810 phiếu
Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 113 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 113 SGK Toán 7 Tập 1. Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 113 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 113 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm số đo của góc B trên hình 67.

Xem lời giải

Bài 15 trang 114 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ tam giác MNP, biết MN=2,5 cm, NP=3cm, PM= 5cm,

Xem lời giải

Bài 16 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 16 trang 114 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh là 3 cm. Sau đó đo góc của mỗi tam giác.

Xem lời giải

Bài 17 trang 114 SGK Toán 7 tập 1

Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 18 trang 114 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 114 SGK Toán 7 tập 1. Xét bài toán...

Xem lời giải

Bài 19 trang 114 SGK Toán 7 tập 1

Cho hình 72. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 20 trang 115 SGK Toán 7 tập 1

Cho góc xOy(h.73), Vẽ cung tròn tâm O, cung tròn này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A,B (1).

Xem lời giải

Bài 21 trang 115 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 115 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC, Dùng thước và compa, vẽ các tia phân giác của các góc A,B,C.

Xem lời giải

Bài 22 trang 115 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 115 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc xOy và tia Am(H.74a).

Xem lời giải

Bài 23 trang 116 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm