Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bình chọn:
4.1 trên 1291 phiếu
Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 7 Tập 1

Điền vào chỗ trống (…):

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm |x|, biết:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1. Tính:...

Xem lời giải

Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Xem lời giải

Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Tính: a) -5,17 - 0,469.

Xem lời giải

Bài 19 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Xem lời giải

Bài 20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Tính nhanh: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3), b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5).

Xem lời giải

Bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

Xem lời giải

Bài 22 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần

Xem lời giải

Bài 23 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Bài 23 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh

Xem lời giải

Bài 24 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

Xem lời giải

Bài 25 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x, biết

Xem lời giải

Bài 26 trang 16 sgk toán 7 tập 1 nâng cao

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi để tính

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải