Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bình chọn:
4.1 trên 1161 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 13 SGK Toán 7 Tập 1. Điền vào chỗ trống (…):

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1. Tìm |x|, biết:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 14 SGK Toán 7 Tập 1. Tính:...

Xem lời giải

Bài 17 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 17 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

Xem lời giải

Bài 18 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 18 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Tính: a) -5,17 - 0,469.

Xem lời giải

Bài 19 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 19 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Với bài tập: Tính tổng S = (-2,3) + (+41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Xem lời giải

Bài 20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. Tính nhanh: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3), b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5).

Xem lời giải

Bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 7 tập 1. a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

Xem lời giải

Bài 22 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 22 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần

Xem lời giải

Bài 23 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Bài 23 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh

Xem lời giải

Bài 24 trang 16 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

Xem lời giải

Bài 25 trang 16 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x, biết

Xem lời giải

Bài 26 trang 16 sgk toán 7 tập 1 nâng cao

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 7 tập 1. Dùng máy tính bỏ túi để tính

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 4 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giảiHỏi bài