Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bình chọn:
4.1 trên 1942 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Vì sao các số 0,6 ; -1,25;

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Biểu diễn các số nguyên: -1; 1; 2 trên trục số.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1. So sánh hai phân số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1. Trong các số hữu tỉ sau,

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1

So sánh các số hữu tỉ

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Hãy chứng tỏ rằng...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải