Bài 4. Đơn thức đồng dạng

Bình chọn:
4.1 trên 444 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2. Cho đơn thức 3x2 yz.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2. Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “0,9xy^2 và 0,9x^2y là hai đơn thức đồng dạng” Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 34 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 34 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy tìm tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và -7xy3.

Xem lời giải

Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 15 trang 34 SGK Toán 7 tập 2. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Xem lời giải

Bài 16 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 16 trang 34 SGK Toán 7 tập 2. Tìm tổng của ba đơn thức:

Xem lời giải

Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 17 trang 35 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức sau

Xem lời giải

Bài 18 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 18 trang 35 SGK Toán 7 tập 2. Đố: Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 19 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Bài 20 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 20 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức

Xem lời giải

Bài 21 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 21 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Tính tổng của các đơn thức:

Xem lời giải

Bài 22 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Xem lời giải

Bài 23 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải