Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bình chọn:
4.3 trên 415 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 135 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 135 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 135 SGK Toán 7 Tập 1. Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 136 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A

Xem chi tiết
Bài 63 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 63 trang 136 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 136 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết
Bài 64 trang 136 SGK Toán 7 tập 1 Bài 64 trang 136 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 136 SGK Toán 7 tập 1. Các tam giác vuông ABC và DEF có...

Xem chi tiết
Bài 65 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 65 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 137 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC cân tại A

Xem chi tiết
Bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 Bài 66 trang 137 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 66 trang 137 SGK Toán 7 tập 1. Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7

Xem chi tiết


Gửi bài