Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7

Bình chọn:
4.3 trên 219 phiếu
Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2

Thực hiện các phép tính

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 2 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Với giá trị nào của x thì ta có: a)|x| + x = 0; b) x + |x| = 2x.

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Từ tỉ lệ thức: a/b = c/d (a ≠c, b ≠ ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức:

Xem lời giải

Bài 4 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 4 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2:5 và 7.

Xem lời giải

Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 6 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Biết rằng đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a.

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 7 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một số vùng của nước ta:

Xem lời giải

Bài 8 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 8 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của từng thửa (tính theo tạ/ha).

Xem lời giải

Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 9 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức 2,7c^2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; 2/3

Xem lời giải

Bài 10 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Cho các đa thức

Xem lời giải

Bài 11 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 11 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tìm x, biết: a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1). b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

Xem lời giải

Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 12 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 1/2

Xem lời giải

Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Giải bài 13 trang 90 SGK Toán 7 tập 2. a)Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x; b)Hỏi đa thức Q(x) = x^2 + 2 có nghiệm hay không? Vì sao?

Xem lời giải