ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC - TOÁN 10

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Câu 1 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 1 trang 98 SG. K Hình học 10. Với giá trị nào của m thì hai vecto...

Xem lời giải

Câu 2 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 2 trang 98 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có hai điểm M,N sao cho

Xem lời giải

Câu 3 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 3 trang 99 SGK Hình học 10. Cho tam giác đều ABC cạnh a

Xem lời giải

Câu 4 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 4 trang 99 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 6cm. Một điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2cm

Xem lời giải

Câu 5 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 5 trang 99 SGK Hình học 10. Chứng minh rẳng trong mọi tam giác ABC ta đều có:

Xem lời giải

Câu 6 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 6 trang 99 SGK Hình học 10. Cho các điểm A(2, 3); B(9, 4); M(5, y); P(x, 2)

Xem lời giải

Câu 7 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 7 trang 99 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Biết phương trình của đường thẳng AB, BH và AH lần lượt là: 4x + y – 12 = 0, 5x – 4y – 15 = 0 và 2x + 2y – 9 = 0

Xem lời giải

Câu 8 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 8 trang 99 SGK Hình học 10. Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng

Xem lời giải

Câu 9 trang 99 SGK Hình học 10

Giải bài 9 trang 99 SGK Hình học 10. Qua tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song song với Oy và cắt elip tại hai điểm M và N. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Xem lời giải