CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
4.1 trên 153 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Lý thuyết đại cương về phương trình

Tổng hợp lí thuyết đại cương về phương trình đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10. Cho phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10. Hãy tìm điều kiện của các phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 55 SGK Đại số 10. Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10. Tìm sai lầm trong phép biến đổi sau...

Xem lời giải

Bài 1 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 57 SGK Đại số 10. Cho hai phương trình

Xem lời giải

Bài 2 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 57 SGK Đại số 10. Cho hai phương trình

Xem lời giải

Bài 3 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 57 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Bài 4 trang 57 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 57 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 58 SGK Đại số 10. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m: m(x – 4) = 5x – 2....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 59 SGK Đại số 10. Lập bảng trên với biệt thức thu gọn Δ’....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 59 SGK Đại số 10

Trả lời câu hỏi 3 trang 59 sách giáo khoa Đại số 10. Khẳng định "Nếu a và c trái dấu thì phương trình (2) có hai nghiệm và hai nghiệm đó trái dấu" có đúng không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 62 sgk đại số 10

Giải các phương trình

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất