Bài 1. Mệnh đề

Bình chọn:
4 trên 282 phiếu
Lý thuyết về mệnh đề

Mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Đại số 10

Nhìn vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 4 SGK Đại số 10

Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 5 SGK Đại số 10

Xét câu “x > 3”. Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Đại số 10

Hãy phủ định các mệnh đề sau: P: “ π là một số hữu tỉ”; Q: “Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba”. Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 6 SGK Đại số 10

Từ các mệnh đề: P: “Gió mùa Đông Bắc về” Q: “Trời trở lạnh” Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10

Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề: P: “Tam giác ABC có hai góc bằng (60^0) ” Q: “ABC là một tam giác đều”

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10

Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau. Hãy phát biểu các mệnh đề Q ⇒ P tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 8 SGK Đại số 10

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 9 trang 8 SGK Đại số 10

Phát biểu thành lời mệnh đề sau:...

Xem lời giải

Câu hỏi 10 trang 8 SGK Đại số 10

Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: P: “Mọi động vật đều di chuyển được”.

Xem lời giải

Câu hỏi 11 trang 9 SGK Đại số 10

Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: P: “Có một học sinh của lớp không thích học môn Toán”.

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 sgk đại số 10

Cho các mệnh đề kéo theo Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+bchia hết cho c (a,b,c là những số nguyên). Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5. Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau. Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau. a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ". c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần".

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 sgk đại số 10

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 sgk đại số 10

Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó

Xem lời giải

Bài 6 trang 10 sgk đại số 10

Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 sgk đại số 10

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai cuả nó.

Xem lời giải