Bài 3. Công thức lượng giác

Bình chọn:
4.4 trên 160 phiếu
Lý thuyết công thức lượng giác

1. Công thức cộng

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10. Hãy chứng minh công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 152 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 152 SGK Đại số 10. Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 152 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 152 SGK Đại số 10. Bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy biến đổi ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 153 sgk đại số 10

Giải bài 1 trang 153 SGK Đại số 10. Tính

Xem lời giải

Bài 2 trang 154 sgk đại số 10

Giải bài 2 trang 154 SGK Đại số 10. Tính

Xem lời giải

Bài 3 trang 154 sgk đại số 10

Giải bài 3 trang 154 SGK Đại số 10. Rút gọn các biểu thức

Xem lời giải

Bài 4 trang 154 sgk đại số 10

Giải bài 4 trang 154 SGK Đại số 10. Chứng minh các đẳng thức

Xem lời giải

Bài 5 trang 154 SGK Đại số 10

Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết:

Xem lời giải

Bài 6 trang 154 sgk đại số 10

Giải bài 6 trang 154 SGK Đại số 10. Tính sina và cosa.

Xem lời giải

Bài 7 trang 155 sgk đại số 10

Giải bài 7 trang 155 SGK Đại số 10. Biến đổi thành tích các biểu thức sau

Xem lời giải

Bài 8 trang 155 sgk đại số 10

Giải bài 8 trang 155 SGK Đại số 10. Rút gọn biểu thức A

Xem lời giải