CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bình chọn:
3.9 trên 136 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 1 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 2 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 3 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 4 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 4 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 5 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 5 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 6 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 6 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 7 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 7 - Đại số 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 8 - Đại số 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đề số 8 - Đại số 10

Xem lời giải

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là mệnh đề...

Xem chi tiết

Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b...

Xem chi tiết

Lý thuyết dấu của tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai (một ẩn) là đa thức có dạng f(x)...

Xem chi tiết

Lý thuyết Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Khái niệm bất phương trình một ẩn...

Xem chi tiết

Lý thuyết bất đẳng thức

Bất đẳng thức là một mệnh đề có một trong các dạng A > B...

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 74 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 74 SGK Đại số 10. Chọn dấu thích hợp (=, <, >) để khi điền vào chỗ trống ta được một mệnh đề đúng....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 75 SGK Đại số 10. Chứng minh rằng a < b ⇔ a – b < 0....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ áp dụng một trong các tính chất trên...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 78 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 78 SGK Đại số 10. Hãy chứng minh hệ quả 3....

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 6 trang 78 SGK Đại số 10. Nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối và tính giá trị tuyệt đối của các số sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 79 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 79 SGK Đại số 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của x.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất