Bài 4. Hệ trục tọa độ

Bình chọn:
3.9 trên 143 phiếu
Lý thuyết hệ trục tọa độ

1. Trục và độ dài đại số trên trục

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 21 SGK Hình học 10. Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21)....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 10. Hãy phân tích các vectơ ...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 24 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 24 SGK Hình học 10. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong hình 1.26....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 10. Hãy chứng minh công thức trên....

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 5 trang 25 SGK Hình học 10. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC...

Xem lời giải

Bài 1 trang 26 sgk hình học lớp 10

Giải bài 1 trang 26 SGK Hình học 10. Trên trục

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 sgk hình học lớp 10

Giải bài 2 trang 26 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng tọa độ các mệnh đề sau đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 sgk hình học lớp 10

Giải bài 3 trang 26 SGK Hình học 10. Tìm tọa độ của các vec tơ sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 sgk hình học lớp 10

Trong mặt phẳng Oxy. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải Bài 5 trang 27 (Hệ trục tọa độ) SGK Hình học 10. Trong các mặt phẳng Oxy cho điểm...

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 sgk hình học lớp 10

Cho hình bình hành ABCD có A(-1; -2), B(3;2), C(4;-1). Tìm tọa độ điểm D.

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải bài 7 trang 27 SGK Hình học 10. Các điểm A'(-4; 1), B'(2;4), C(2, -2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 8 trang 27 sgk hình học lớp 10

Giải bài 8 trang 27 SGK Hình học 10. Hãy phân tích vectơ

Xem lời giải