CHƯƠNG I. VECTƠ

Bình chọn:
4 trên 176 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 1 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đề số 2 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 3 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Hình học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đề số 4 - Hình học 10

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 10. Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 5 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 6 SGK Hình học 10. Khẳng định sau đúng hay sai:...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 6 SGK Hình học 10. Gọi O là tâm hình lục giác đều ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng...

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 SGK Hình học 10

Cho ba vectơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Hình học 10

Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vec tơ bằng nhau

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 SGK Hình học lớp 10

Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 SGK Hình học 10

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm o.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học 10. Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 10 SGK Hình học 10. Vẽ hình bình hành ABCD...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình học 10. Hãy chứng tỏ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 4 trang 11 SGK Hình học 10. Hãy giải thích vì sao hiệu của hai vectơ OB và OA là vectơ AB....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất