Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Bình chọn:
4.1 trên 333 phiếu
Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được điều dự đoán ban đầu - trang 81

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Sinh học 6. Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng hai cây tươi: Một cây có đủ thân lá rễ, một cây chỉ có thân và rễ không có lá?

Xem lời giải

Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào các điều kiện nào - trang 82

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 6. Vì sao người ta phải làm như vậy? Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào các điều kiện nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 82 SGK Sinh 6

Giải bài 1 trang 82 SGK Sinh học 6. Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.

Xem lời giải

Bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6. Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 82 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 trang 82 SGK Sinh học 6. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

Xem lời giải

Bài 4 trang 82 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 trang 82 SGK Sinh học 6. Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá ?

Xem lời giảiHỏi bài