Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.6 trên 113 phiếu
Câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học theo sơ đồ trên....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12. Lấy một ví dụ về hàm số có dạng...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12. Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem chi tiết
Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12. Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12. Cho hàm số

Xem chi tiết
Bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12

Giải bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12. Cho hàm số

Xem chi tiết


Gửi bài