Bài 1. Nguyên hàm

Bình chọn:
4.2 trên 58 phiếu
Câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12. Hãy chứng minh Định lý 1....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12. Hãy tìm thêm những nguyên hàm khác của các hàm số nêu trong Ví dụ 1...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12. Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu:

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12. Hãy chứng minh Tính chất 3...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12. Lập bảng theo mẫu dưới đây rồi dùng bảng đạo hàm trang 77...

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12...

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12. Hãy tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12. Cho P(x) là đa thức của x...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12.Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12. Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 101 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 101 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 101 SGK Giải tích 12. Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Xem chi tiết


Gửi bài