Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Bình chọn:
4 trên 44 phiếu
Câu 1 trang 45 SGK Giải tích 12 Câu 1 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 45 SGK Giải tích 12. Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 45 SGK Giải tích 12 Câu 2 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 45 SGK Giải tích 12. Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm

Xem chi tiết
Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12 Câu 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12. Nêu cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các đường tiệm cận của hàm số :

Xem chi tiết
Câu 4 trang 45 SGK Giải tích 12 Câu 4 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 45 SGK Giải tích 12. Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Xem chi tiết
Câu 5 trang 45 SGK Giải tích 12 Câu 5 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 45 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1

Xem chi tiết
Bài 6 trang 45 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 45 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 45 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số

Xem chi tiết
Câu 7 trang 46 SGK Giải tích 12 Câu 7 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 46 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

Xem chi tiết
Bài 8 trang 46 SGK Giải tích 12 Bài 8 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 46 SGK Giải tích 12. Xác định m để hàm số đồng biến trên một tập xác định

Xem chi tiết
Câu 9 trang 46 SGK Giải tích 12 Câu 9 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 9 trang 46 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem chi tiết
Bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12 Bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12. Biện luận theo m số cực trị của hàm số

Xem chi tiết
Bài 11 trang 46 SGK Giải tích 12 Bài 11 trang 46 SGK Giải tích 12

Giải bài 11 trang 46 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem chi tiết
Câu 12 trang 47 SGK Giải tích 12 Câu 12 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 12 trang 47 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f’’(x) = 0

Xem chi tiết
Câu 1 trang 47 SGK Giải tích 12 Câu 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12. Số điểm cực trị của hàm số là:

Xem chi tiết
Câu 2 trang 47 SGK Giải tích 12 Câu 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12. Số điểm cực đại của hàm số là:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 47 SGK Giải tích 12 Câu 3 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 47 SGK Giải tích 12. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 47 SGK Giải tích 12 Câu 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 47 SGK Giải tích 12. Hàm số đồng biến trên:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 47 SGK Giải tích 12 Câu 5 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 47 SGK Giải tích 12. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Xem chi tiết


Gửi bài