Luyện tập - Chủ đề 7 : Tính chất chia hết

Bình chọn:
4.8 trên 80 phiếu
Bài 1 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho các số : 356 ; 495 ; 4158 ; 5620 ; 328 ; 7856 ; 5394 ; 6915 ; 19710. Trong các số đó :

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền dấu “X” và ô thích hợp trong các câu sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm các số tự nhiên x sao cho :

Xem lời giải

Bài 4 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 3 thì số dư là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng các chữ số của mỗi số dưới đây khi chia cho 9 thì số dư là bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không ? Có chia hết cho 4 không ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của 32.

Xem lời giải

Bài 8 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, cô chủ nhiệm muốn chia đều 36 học sinh trong lớp thành từng nhóm. Trong các cách chia sau, cách chia nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Xem lời giải

Bài 9* trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Chứng tỏ tổng

Xem lời giải

Bài 10* trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 3 không ?

Xem lời giải

Bài 11* trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm các chữ số a và b sao cho a – b = 4

Xem lời giải