2. Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

Bình chọn:
4 trên 23 phiếu
Hoạt động 3 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi A là tập hợp các con chim đang đậu trên cành ở hình 5. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi M là tập hợp các số có trên bàn phím điện thoại ở hình 6. Tập hợp M có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; … là các số tự nhiên.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi F là tập hợp các học sinh có trong lớp học ở hình 7.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vậy một tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai tập hợp

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 14 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5, rồi dùng kí hiệu để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba tập hợp

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho tập hợp

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 15 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Khi liệt kê các tập con của tập hợp

Xem lời giải