CHƯƠNG I. VECTƠ

Bình chọn:
4.4 trên 53 phiếu
Bài 1 trang 8 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 nâng cao

Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Các khẳng định sau có đúng không ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Trong hình dưới đây, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, các vectơ cùng hướng và các vectơ bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 9 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho lục giác đều ABCDEF

Xem lời giải

Bài 6 trang 14 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh

Xem lời giải

Bài 7 trang 14 sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Tứ giác ABCD là hình gì nếu...

Xem lời giải

Bài 8 trang 14 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho bốn điểm bất kì M, N, P, Q. Chứng minh các đẳng thức sau

Xem lời giải

Bài 9 trang 14 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Các hệ thức sau đây đúng hay sai

Xem lời giải

Bài 10 trang 14 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Hãy điền vào chỗ trống (…) để được đẳng thức đúng

Xem lời giải

Bài 11 trang 14 sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 14 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O. a) Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho

Xem lời giải

Bài 13 trang 15 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho hai lực ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Vectơ đối của vectơ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh các mệnh đề sau đây

Xem lời giải

Bài 16 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài 17 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho hai điểm A, B phân biệt.

Xem lời giải

Bài 18 trang 17 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 19 trang 18 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh rằng...

Xem lời giải

Bài 20 trang 18 Sách giáo khoa (SGK) Hình học 10 Nâng cao

Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất