Bài 3: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Câu 22 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:

Xem lời giải

Câu 23 trang 20 SGK Đại số 10 Nâng cao

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ rõ các tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó:

Xem lời giải

Câu 24 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xét xem hai tập hợp sau đây có bằng nhau không?

Xem lời giải

Câu 25 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy xác định xem tập nào là tập con của tập nào.

Xem lời giải

Câu 26 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A là tập hợp các học sinh lớp 10 đang học ở trường em và B là tập hợp các học sinh đang học môn tiếng anh ở trường em. Hãy diễn đạt bằng lời các các tập hợp sau:

Xem lời giải

Câu 27 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hỏi tập hợp nào là tập con của tập nào? Hãy diễn đạt bằng lời tập D ∩ E.

Xem lời giải

Câu 28 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hai tập hợp nhận được bằng nhau hay khác nhau?

Xem lời giải

Câu 29 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp

Xem lời giải

Câu 30 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho đoạn A = [-5, 1] và khoảng B = (-3, 2). Tìm A ∪ B và A ∩ B

Xem lời giải

Câu 31 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xác định hai tập hợp A và B, biết rằng:

Xem lời giải

Câu 32 trang 21 SGK Đại số 10 Nâng cao

Hãy tìm A ∩ (B/C) và (A ∩ B). Hai tập hợp này nhận được bằng nhau hay khác nhau?

Xem lời giải

Câu 33 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A và B là hai tập hợp. Dùng biểu đồ Ven để kiểm nghiệm rằng:

Xem lời giải

Câu 34 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, B = {n ∈ N | n ≤ 6} và C = {n ∈ N | 4 ≤ n ≤ 6}

Xem lời giải

Câu 35 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp

Xem lời giải

Câu 36 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho tập hợp A = {a; b; c; d}. Liệt kê tất cả các tập hợp con của A có:

Xem lời giải

Câu 37 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Các số a, b cần thỏa mãn điều kiện gì để A ∩ B = Ø?

Xem lời giải

Câu 38 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Xem lời giải

Câu 39 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho hai nửa khoảng A = (-1, 0) và B = [0, 1). Tìm A ∪ B, A ∩ B và CRA.

Xem lời giải

Câu 40 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh rằng A = B, A = C và A ≠ D

Xem lời giải

Câu 41 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho hai nửa khoảng A = (0, 2] và B = [1, 4). Tìm CR(A ∪ B) và CR(A ∩ B)

Xem lời giải

Xem thêm