Ôn tập chương I - Vectơ - Toán 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác ABC . Hãy xác định các vectơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao

Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng với điểm M bất kì, ta có...

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 5 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho

Xem lời giải

Bài 6 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm

Xem lời giải

Bài 1 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác ABC. Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P . Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho hình chữ nhật ABCD. Trong các đẳng thức dưới đây, đẳng thức nào đúng ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác đều ABC với đường cao AH. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C với AB = 2a, CB = 5a.

Xem lời giải

Bài 6 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho bốn điểm A, B, C, D. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho hình thang ABCD với hai cạnh đáy là AB = 3a và CD = 6a.

Xem lời giải

Bài 9 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a.

Xem lời giải

Bài 10 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm bất kì A, B, C. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 11 trang 36 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a.

Xem lời giải

Bài 12 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho hai tam giác ABC và A'B'C' lần lượt có trọng tâm là G và G'. Đẳng thức nào dưới đây là sai ?

Xem lời giải

Bài 13 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với AB = 2a, AC = 6a. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 14 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm phân biệt A, B, C.

Xem lời giải

Xem thêm