CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu
Câu 1 trang 9 SGK Đại số 10 nâng cao

Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề?

Xem lời giải

Câu 2 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai.

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho tứ giác ABCD. Xét hai mệnh đề:

Xem lời giải

Câu 4 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho mệnh đề chứa biến P(n): “n2 – 1 chia hết cho 4” với n là số nguyên. Xét xem mỗi mệnh đề P(5) và P(2) đúng hay sai.

Xem lời giải

Câu 5 trang 9 SGK Đại số 10 Nâng cao

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

Xem lời giải

Câu 6 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao

Phát biểu mệnh đề đảo của nguyên lí “ Trong một tam giác cân, hai đường cao ứng với hai cạnh bên bằng nhau”. Mệnh đề đảo đó đúng hay sai?

Xem lời giải

Câu 7 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh định lý sau bằng phản chứng:

Xem lời giải

Câu 8 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu định lý “Nếu a và b là hai số hữu tỉ thì tổng a + b cũng là số hữu tỉ”.

Xem lời giải

Câu 9 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu định lý “ Nếu một số tự nhiên chia hết cho 15 thì nó chia hết cho 5”.

Xem lời giải

Câu 10 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” để phát biểu định lí

Xem lời giải

Câu 11 trang 12 SGK Đại số 10 Nâng cao

Chứng minh định lý sau bằng phản chứng

Xem lời giải

Câu 12 trang 13 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau

Xem lời giải

Câu 13 trang 13 SGK Đại số 10 Nâng cao

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

Xem lời giải

Câu 14 trang 13 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho tứ giác ABCD. Xét hai mệnh đề:

Xem lời giải

Câu 15 trang 14 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xét hai mệnh đề:

Xem lời giải

Câu 16 trang 14 SGK Đại số 10 Nâng cao

Khi viết mệnh đề này dưới dạng P ⇔ Q, hãy nêu mệnh đề P và mệnh đề Q.

Xem lời giải

Câu 17 trang 14 SGK Đại số Đại số 10 Nâng cao

Điều dấu “x” vào ô vuông thích hợp.

Xem lời giải

Câu 18 trang 14 SGK Đại số 10 Nâng cao

Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

Xem lời giải

Câu 19 trang 14 SGK Đại số 10 Nâng cao

Xác định xem các mệnh đề sau đây đúng hay sai và nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề đó.

Xem lời giải

Câu 20 trang 15 SGK Đại số 10 Nâng cao

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất