Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Bài 1 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng 2x + y - 1 = 0 có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường trung trực của đoạn thẳng AB có vectơ pháp tuyến là vectơ nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng

Xem lời giải

Bài 4 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng có phương trình

Xem lời giải

Bài 5 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào không cắt đường thẳng ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào song song với đường thẳng x - 3y +4 = 0

Xem lời giải

Bài 7 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào song song với đường thẳng

Xem lời giải

Bài 8 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 4x - 3y + 1 = 0

Xem lời giải

Bài 9 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng

Xem lời giải

Bài 10 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Khoảng cách từ điểm O(0, 0) đến đường thẳng 4x - 3y - 5 = 0 bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 11 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình nào là phương trình của đường tròn có tâm I(-3, 4) và bán kính R = 2

Xem lời giải

Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng:

Xem lời giải

Bài 13 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip?

Xem lời giải

Bài 14 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Elip sau có tâm sai bằng bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 15 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Điểm M(x, y) thuộc elip đã cho có các bán kính qua tiêu là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 16 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Elip sau có tiêu cự là bao nhiêu?

Xem lời giải

Bài 17 trang 122 SGK Hình học 10 Nâng cao

Phương trình sau là phương trình chính tắc của đường nào?

Xem lời giải

Bài 18 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp điểm nào là các tiêu điểm của hypebol

Xem lời giải

Bài 19 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp đường thẳng nào là các đường tiệm cận của hypebol

Xem lời giải

Bài 20 trang 123 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cặp đường thẳng nào là các đường chuẩn của hypebol sau đây?

Xem lời giải

Xem thêm