CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.6 trên 123 phiếu
Bài 84 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 84 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 84 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Lan có một tấm bìa hình chữ nhật kích thước 75cm và 105cm ...

Xem chi tiết

Bài 85 trang 59 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 85 trang 59 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 85 trang 59 VBT toán 6 tập 1. Mai và Lan mỗi người mua cho tổ mình một số hộp bút chì màu. Mai mua 28 bút, Lan mua 36 bút...

Xem chi tiết

Bài 86 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 86 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 86 trang 60 VBT toán 6 tập 1. Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn ...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 18 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 18 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 18 trang 61 VBT toán 6 tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trong mỗi khẳng định sau. (A) Số 0 là bội chung của 3 và 5 ...

Xem chi tiết

Bài 87 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 87 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 87 trang 61 VBT toán 6 tập 1. Tìm BCNN của: a) 60 và 280 ...

Xem chi tiết

Bài 88 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 88 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 88 trang 62 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a chia hết cho 15 và chia hết cho 18.

Xem chi tiết

Bài 89 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 89 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 89 trang 62 VBT toán 6 tập 1. Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Xem chi tiết

Bài 90 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 90 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 90 trang 63 VBT toán 6 tập 1. Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 ...

Xem chi tiết

Bài 91 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 91 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 91 trang 63 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết rằng: x chia hết cho 12 ...

Xem chi tiết

Bài 92 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 92 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 92 trang 64 VBT toán 6 tập 1. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau...

Xem chi tiết

Bài 93 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 93 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 93 trang 64 VBT toán 6 tập 1. Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây ...

Xem chi tiết

Bài 94 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 94 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 94 trang 65 VBT toán 6 tập 1. Thực hiện các phép tính: a) 204 - 84 : 12 ...

Xem chi tiết

Bài 95 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 95 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 95 trang 65 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 219 - 7 ( x + 1) = 100 ...

Xem chi tiết

Bài 96 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 96 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 96 trang 66 VBT toán 6 tập 1. Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x-3):8=12 rồi tìm x...

Xem chi tiết

Bài 97 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 97 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 97 trang 66 VBT toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: a) (1000 + 1) :11 ...

Xem chi tiết

Bài 98 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 98 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 98 trang 67 VBT toán 6 tập 1. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ...

Xem chi tiết

Bài 99 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 99 trang 67 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 99 trang 67 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ...

Xem chi tiết

Bài 100 trang 68 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 100 trang 68 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 100 trang 68 VBT toán 6 tập 1. Một số cuốn sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó...

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 1

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đề số 1 trang 68 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Đại số 6 - Đề số 2

Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên đề số 2 trang 69 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài