CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ

Bình chọn:
4.8 trên 114 phiếu
Phần câu hỏi bài 6 trang 25, 26 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 6 trang 25, 26 VBT toán 6 tập 2. Phân số lớn hơn -1/10 và nhỏ hơn 1/10 là ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 1 trang 5 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 5 VBT toán 6 tập 2. Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số ? ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 6 VBT toán 6 tập 2. Viết các phân số sau : a) Hai phần bảy; b) Âm năm phần chín ; c) Mười một phần mười ba; d) Mười bốn phần năm...

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 6 VBT toán 6 tập 2. Viết các phép tính sau dưới dạng phân số : a) 3 : 11; b) -4 : 7; c) 5 : (-13); d) x chia cho 3 ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 6 VBT toán 6 tập 2. Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 7 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 7 VBT toán 6 tập 2. Các cặp phân số bằng nhau là ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 8 VBT toán 6 tập 2. Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau...

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 8 VBT toán 6 tập 2. Áp dụng kết quả của bài tập [8], hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu số dương...

Xem lời giải

Bài 6 trang 9 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 9 VBT toán 6 tập 2. Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 10 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 10 VBT toán 6 tập 2. Phân số có mẫu dương và không bằng phân số -9/11 là ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 10 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 10, 11 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 8 trang 11 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 11 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 12 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 12 VBT toán 6 tập 2. Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ: a) 15 phút; b) 30 phút; c) 45 phút; d) 20 phút; e) 40 phút; g) 10 phút; h) 5 phút...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 13 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 13 VBT toán 6 tập 2. Phân số bằng phân số 28/35 và có mẫu là số tự nhiên nhỏ hơn 20 là ...

Xem lời giải

Bài 10 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 14 VBT toán 6 tập 2. Rút gọn ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 14 VBT toán 6 tập 2. Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số tối giản)...

Xem lời giải

Bài 12 trang 14 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 14, 15 VBT toán 6 tập 2. Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 15 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 15, 16 VBT toán 6 tập 2. Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại...

Xem lời giải

Bài 14 trang 16 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 16, 17 VBT toán 6 tập 2. Điền số thích hợp vào ô vuông...

Xem lời giải

Bài 15 trang 17 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 17 VBT toán 6 tập 2. Cho tập hợp A = {0;-3;5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A.(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác