CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.6 trên 123 phiếu
Bài 67 trang 46 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 67 trang 46 VBT toán 6 tập 1. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố ? a) 3.4.5 + 6.7 ...

Xem lời giải

Bài 68 trang 47 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 68 trang 47 VBT toán 6 tập 1. Thay chữ số vào dấu * để được hợp số: 1*; 3*.

Xem lời giải

Bài 69 trang 47 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 69 trang 47 VBT toán 6 tập 1. a) Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 15 trang 48 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 15 trang 48 VBT toán 6 tập 1. Trong các cách viết sau, cách nào được gọi là phân tích số 3276 ra thừa số nguyên tố?

Xem lời giải

Bài 70 trang 48 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 70 trang 48 VBT toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: a) 60 ...

Xem lời giải

Bài 71 trang 50 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 71 trang 50 VBT toán 6 tập 1. Cho số a = 2^3. 5^2. 11 ...

Xem lời giải

Bài 72 trang 50 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 72 trang 50 VBT toán 6 tập 1. a) Cho số a=5.13. Hãy viết tất cả các ước của a ...

Xem lời giải

Bài 73 trang 51 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 73 trang 51 VBT toán 6 tập 1. a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số...

Xem lời giải

Bài 74 trang 51 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 74 trang 51 VBT toán 6 tập 1. Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào tứi sao cho số bi...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 16 trang 52 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 16 trang 52 VBT toán 6 tập 1. Gọi A là tập hợp các bội của 3 nhỏ hơn 30, gọi B là tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30...

Xem lời giải

Bài 75 trang 52 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 75 trang 52 VBT toán 6 tập 1. a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111...

Xem lời giải

Bài 76 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 76 trang 53 VBT toán 6 tập 1. Viết các tập hợp: a) Ư (6), Ư (9), ƯC (6, 9) ...

Xem lời giải

Bài 77 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 77 trang 53 VBT toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6 ...

Xem lời giải

Bài 78 trang 54 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 78 trang 54 VBT toán 6 tập 1. Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng: a) A ={cam,táo,chanh} ...

Xem lời giải

Bài 79 trang 54 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 79 trang 54 VBT toán 6 tập 1. Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và sô vở đó thành một số phần thưởng ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 17 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 17 trang 56 VBT toán 6 tập 1. Điền vào chỗ trống (…): (A) ƯCLN (12,18,6) = …

Xem lời giải

Bài 80 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 80 trang 56 VBT toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN của: a) 56 và 140 ...

Xem lời giải

Bài 81 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 81 trang 57 VBT toán 6 tập 1. Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của: a) 16 và 24 ...

Xem lời giải

Bài 82 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 82 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 chia hết cho a ...

Xem lời giải

Bài 83 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 83 trang 58 VBT toán 6 tập 1. Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài