CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.6 trên 123 phiếu
Bài 34 trang 26 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 34 trang 26 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 26 VBT toán 6 tập 1. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 2^3.2^2.2^4 ...

Xem chi tiết

Bài 35 trang 26 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 35 trang 26 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 35 trang 26 VBT toán 6 tập 1. Bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau? a) 2^3 và 3^2 ...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 8 trang 27 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 8 trang 27 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 8 trang 27 VBT toán 6 tập 1. Khi thực hiện phép chia 4^6:4^3 ta được ...

Xem chi tiết

Bài 36 trang 27 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 36 trang 27 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 36 trang 27 VBT toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách: Cách 1: Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương...

Xem chi tiết

Bài 37 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 37 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 37 trang 28 VBT toán 6 tập 1. Viết các số: 987; 2564; abcde dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Xem chi tiết

Bài 38 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 38 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 38 trang 28 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n thuộc N* ta có: a) c^n= 1 ...

Xem chi tiết

Bài 39 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 39 trang 28 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 39 trang 28 VBT toán 6 tập 1. Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên ...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 9 trang 29 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 9 trang 29 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 29, 30 VBT toán 6 tập 1. Giá trị của biểu thức 17 + 3.2^3 bằng ...

Xem chi tiết

Bài 40 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 40 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 40 trang 30 VBT toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính: a) 5 . 4^2 - 18 : 3^2 ...

Xem chi tiết

Bài 41 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 41 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 41 trang 30 VBT toán 6 tập 1. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 541 + (218 - x) = 735 ...

Xem chi tiết

Bài 42 trang 31 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 42 trang 31 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 42 trang 31 VBT toán 6 tập 1. Điền số thích hợp vào ô vuông ...

Xem chi tiết

Bài 43 trang 32 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 43 trang 32 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 43 trang 32 VBT toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính: a) 27 . 75 + 25 . 27 - 150 ...

Xem chi tiết

Bài 44 trang 32 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 44 trang 32 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 44 trang 32 VBT toán 6 tập 1. Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, <, >) ...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 10 trang 33, 34 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 10 trang 33, 34 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 10 trang 33, 34 VBT toán 6 tập 1. Điền các từ thích hợp (chia hết cho, không chia hết cho) vào chỗ trống (…)

Xem chi tiết

Bài 45 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 45 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 45 trang 34 VBT toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không: a) 48 + 56 ...

Xem chi tiết

Bài 46 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 46 trang 34 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 46 trang 34 VBT toán 6 tập 1. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7 ? a) 35 + 49 + 210 ...

Xem chi tiết

Bài 47 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 47 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 47 trang 35 VBT toán 6 tập 1. Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x ...

Xem chi tiết

Bài 48 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 48 trang 35 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 48 trang 35 VBT toán 6 tập 1. Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8...

Xem chi tiết

Phần câu hỏi bài 11 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1 Phần câu hỏi bài 11 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 11 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Điền các từ thích hợp (chữ số lẻ, chữ số chẵn) vào ô trống (…): (A) Các số có chữ số tận cùng là … thì chia hết cho 2...

Xem chi tiết

Bài 49 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1 Bài 49 trang 36 Vở bài tập toán 6 tập 1

Giải bài 49 trang 36 VBT toán 6 tập 1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5 ? 652; 850; 1546; 785; 6321.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài