Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bình chọn:
4.1 trên 294 phiếu
Bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 70 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp

Xem lời giải

Bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 71 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

Xem lời giải

Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 75 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Chứng minh các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 76 trang 41 SGK Toán 9 tập 1. Cho biểu thức: a) Rút gọn Q b) Xác định giá trị của Q khi a = 3b

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem lời giải