Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Bình chọn:
3.9 trên 94 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh khẳng định trên.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh các khẳng định trên...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1. Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.

Xem lời giải

Bài 35 trang 122 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 35 trang 122 SGK Toán 9 tập 1. Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có OO'=d, R>r.

Xem lời giải

Bài 36 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 36 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

Xem lời giải

Bài 37 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 37 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC=BD.

Xem lời giải

Bài 38 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 38 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 39 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 39 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC.

Xem lời giải

Bài 40 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 40 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Trên các hình 99a, 99b, 99c, các bánh xe tròn có răng cưa được khớp với nhau.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 8 - Chương 2 - Hình học 9

Xem lời giải