Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.1 trên 775 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Chứng minh

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Hãy chứng minh hệ thức

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Hãy tính x và y trong hình sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính x và y trong hình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền.

Xem lời giải

Bài 6 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2.

Xem lời giải

Bài 7 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b.

Xem lời giải

Bài 8 trang 70 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x và y trong mỗi hình sau

Xem lời giải

Bài 9 trang 70 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Xem thêm