Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bình chọn:
4 trên 452 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 71 SGK Toán 9 Tập 1. Xét tam giác ABC vuông tại A

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 73 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 73 SGK Toán 9 Tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy nêu cách dựng góc nhọn

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Cho hình 19, hãy cho biết tổng số đo...

Xem lời giải

Bài 10 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Vẽ một tam giác vuông...

Xem lời giải

Bài 11 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 11 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Xem lời giải

Bài 12 trang 76 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 12 trang 76 SGK Toán 9 tập 1. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 13 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Dựng góc α biết:

Xem lời giải

Bài 14 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 14 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Sử dụng định nghĩa tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để chứng minh...

Xem lời giải

Bài 15 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C

Xem lời giải

Bài 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 16 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền...

Xem lời giải

Bài 17 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 17 trang 77 SGK Toán 9 tập 1. Tìm giá trị của x trong hình 23:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 9

Xem lời giải