Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bình chọn:
3.9 trên 322 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2. Áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đồi hệ (I),

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 17 SGK toán 9 tập 2. Các hệ số của y trong hai phương trình của hệ (II) có đặc điểm gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2. a) Nêu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2. Giải tiếp hệ (IV) bằng phương pháp đã nêu ở trường hợp thứ nhất...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2. Nêu một cách khác để đưa hệ phương trình (IV) về trường hợp thứ nhất ?

Xem lời giải

Bài 20 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 20 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

Xem lời giải

Bài 21 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số.

Xem lời giải

Bài 22 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 22 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

Xem lời giải

Bài 23 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 23 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 24 trang 19 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 24 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ các phương trình:

Xem lời giải

Bài 25 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Ta biết rằng: Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0.

Xem lời giải

Bài 26 trang 19 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 19 SGK Toán 9 tập 2. Xác định a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm A và B trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 27 trang 20 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 20 SGK Toán 9 tập 2. Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phương trình bậc nhật hai ẩn rồi giải:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải