CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bình chọn:
3.7 trên 331 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 Toán 9 Tập 2. a) Kiểm tra xem các cặp số (1; 1) và (0,5; 0)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2. Nêu nhận xét về số nghiệm của phương trình 2x – y = 1.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK toán 9 tập 2. Điền vào bảng sau và viết ra sáu nghiệm của phương trình (2):...

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 sgk toán 9 tập 2

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 9 tập 2. Trong các cặp số (-2; 1), (0;2), (-1; 0), (1,5; 3) và (4; -3), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 9 tập 2. Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 7 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai phương trình x + 2y = 4 và x - y = 1. Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2. Kiểm tra rằng cặp số (x; y) = (2; -1)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2. Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 11 SGK Toán 9 tập 2. Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất