Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bình chọn:
4.1 trên 257 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 Toán 9 Tập 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 15 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 15 Toán 9 Tập 2. Bằng minh họa hình học, hãy giải thích tại sao hệ (III) có vô số nghiệm.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 15 SGK toán 9 tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 15 SGK toán 9 tập 2. Cho hệ phương trình:...

Xem lời giải

Bài 12 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Xem lời giải

Bài 13 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 13 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

Xem lời giải

Bài 14 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế:

Xem lời giải

Bài 15 trang 15 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 16 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 16 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

Xem lời giải

Bài 17 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 17 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế.

Xem lời giải

Bài 18 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 18 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình

Xem lời giải

Bài 19 trang 16 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 19 trang 16 SGK Toán 9 tập 2. Biết rằng: Đa thức P(x) chia hết cho đa thức x - a khi và chỉ khi P(a) = 0.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 3 - Đại số 9

Xem lời giải