Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

Bình chọn:
4.2 trên 142 phiếu
Câu hỏi 1 - (Mục I Bài học 8 - SGK Trang 52) Câu hỏi 1 - (Mục I Bài học 8 - SGK Trang 52)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 8 - SGK Trang 52) Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 8 - SGK Trang 52)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 8 - SGK Trang 53) Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 8 - SGK Trang 53)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX? Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX. Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Giải bài tập 1 trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân? Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân?

Giải bài tập 2 trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX. Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Giải bài tập 3 trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết