Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Bình chọn:
4.4 trên 238 phiếu
Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39) Câu hỏi 1 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh? Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 40 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39 ) Câu hỏi 2 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 39 )

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 40 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 7 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41) Câu hỏi 7 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào? Các công ti độc quyền ở Đức ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"? Tại sao nói chủ nghĩa đế quốc Pháp là "Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi"?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào? Các tổ chức độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 41 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh, Pháp, Đức, Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 44 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào? Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 43 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó Qua tình hình của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hãy nêu đặc điểm chung, nổi bật trong sự phát triển kinh tế của các nước đó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 43 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Câu hỏi 9- (Mục I Bài 6 - SGK Trang 43) Câu hỏi 9- (Mục I Bài 6 - SGK Trang 43)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào? Các công ti độc quyền ở Mĩ hình thành trong tình hình kinh tế như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 43 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm: 1870, 1913. Hãy điền vào ô trống tên các nước như nội dung đã học: Dưới đây là bảng so sánh về vị trí của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ trong sản xuất công nghiệp ở hai thời điểm: 1870, 1913. Hãy điền vào ô trống tên các nước như nội dung đã học:

Giải bài tập 1 trang 44 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa? Tại sao các nước đế quốc tăng cường xâm lược thuộc địa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 44 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào? Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?

Giải bài tập 3 trang 45 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc "già" (Anh, Pháp) với các đế quốc "trẻ" (Đức, Mĩ)? Nêu mâu thuẫn chủ yếu giữa các đế quốc "già" (Anh, Pháp) với các đế quốc "trẻ" (Đức, Mĩ)?

Giải bài tập 2 trang 45 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết


Gửi bài