Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.3 trên 226 phiếu
Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào? Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 11 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh của người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ? Quan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh của người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 11 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 11 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào? Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao  cách mạng nổ ra? Vì sao cách mạng nổ ra?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 12 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào dẫn tới Cách mạng tư sản Pháp? Những nguyên nhân nào dẫn tới Cách mạng tư sản Pháp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng? Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào? Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 13 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”? Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 13 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao? Nhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792-1793? Trình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792-1793?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 15 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh? Vì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 15 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-spie? Nêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-spie?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 16 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh? Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển? Vì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII? Dựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Giải bài tập 1 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào? Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Giải bài tập 2 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bài 3 trang 17 sgk Lịch sử 8 Bài 3 trang 17 sgk Lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Giải bài tập 4 trang 17 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết


Gửi bài