Bài tập - Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 105 phiếu
Bài 1 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm M thuộc đoạn thẳng PQ thì khẳng định đúng là :

Xem chi tiết

Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như hình 13. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy hai điểm M, N thuộc đường thẳng m sao cho đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng n.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 15. Sau khi đo, ta điền dấu “<” vào ô trống nào sau đây :

Xem chi tiết

Bài 5 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 16, hãy đo và so sánh độ dài của ba đoạn thẳng AH, AK, AM.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng và một đường thẳng d như hình 17.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình 18 vào vở rồi dùng ba màu khác nhau để tô cho đoạn thẳng AB, đường thẳng BC và tia AC.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình 19 vào vở rồi vẽ tiếp : các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau tại điểm I, các đoạn thẳng AF và CD cắt nhau tại K, các đoạn thẳng BF và CE cắt nhau tại L. Hãy kiểm tra ba điểm I, K, L có thẳng hàng không.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB với AC = 3cm và CB = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm E thuộc đoạn CD với CD = 8cm và CE = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng DE.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Để đo chiều rộng của lớp học, Tùng dùng một sợi dây dài 0,75m.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 12 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho C, D là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = BD. Hãy so sánh AD và BC.

Xem chi tiết

Bài 13 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 13 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Chọn phát biểu cho phù hợp :

Xem chi tiết

Bài 14 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 14 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 4cm, OB = 7cm. Tính AB.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 15 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 6cm.

Xem chi tiết

Bài 16 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 16 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OA = 10 cm, vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. Tính OB.

Xem chi tiết

Bài 17 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 17 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Điểm D nằm giữa hai điểm A và B sao cho BD = 4cm.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 18 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A với OA = 6cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3 cm, trên tia AB lấy điểm C với AC = 4 cm. Tính các đoạn AB và BC.

Xem chi tiết

Bài 19 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 19 trang 177 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox vẽ các đoạn thẳng OA = 6cm và OB = 3cm.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 20 trang 178 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Oy lấy điểm A với OA = 3cm, trên tia Oy lấy điểm B với OB = 3cm. Hỏi O có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài